• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Hướng dẫn website

Hướng dẫn quản trị website Aspx loại 1

 Hướng dẫn quản trị hệ thống phần mềm quản trị website mẫu code asp.net loại 1

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ MAU ASPX

 

Đăng nhâp quản trị

Bước 1: Từ thanh địa chỉ của trình duyệt, gõ http://mau.vmms.vn/admin.aspx/ . Chọn <Enter>, màn hình đăng nhập xuất hiện:

Bước 2: Cung cấp Username / Password quản trị, nhấn<Enter> để đăng nhập. Màn hình quản trị xuất hiện:

I.Cấu hình hệ thống

1. Chỉnh sửa cấu hình

Từ  menu bên trái chọn “Cấu hình”. Màn hình sửa xuất hiện:


Xác định lại các thông tin cần sửa:

 1. Thông tin cơ quan
 2. Tiêu đề tên cơ quan
 3. Địa chỉ cơ quan
 4. Điện thoại cơ quan
 5. Fax cơ quan
 6. Tên website của công ty
 7. Cấu hình mail
 8. Xác định mail chủ để gửi đi: (Mail server thường trùng với địa chỉ tên miền)
 9. Mật khẩu của mail
 10. Mail server:: ssl://smtp.gmail.com
 11. port: 465
 1. Cấu hình Seo
 2. Tiêu đề website (để hỗ trợ cung cụ google tìm kiếm)
 3. Từ khóa mô tả (để hỗ trợ cung cụ google tìm kiếm)
 4. Mô tả (để hỗ trợ cung cụ google tìm kiếm)
 5. Cấu hình hiển thị website
 6. Thông tin liên hệ của cơ quan
 7. Dòng chữ chạy
 8. Thông tin cuối trang

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <cập nhật> ghi nhận những chỉnh sửa.

2. Quản trị ngôn ngữ
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quản trị ngôn ngữ” màn hình Quản trị danh sách ngôn ngữ xuất hiện.

4Thêm mới ngôn ngữ
Từ màn hình “Quản trị danh sách ngôn ngữ” chọn nút Thêm mới. Màn hình thêm mới xuất hiện

+ Xác định thông tin thêm mới:

 1. Mã ngôn ngữ
 2. Tên ngôn ngữ
 3. Hiển thị mặc định
 4. Ảnh đại diện
 5. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhật> ghi nhận những ngôn ngữ mới được thêm.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm ngôn ngữ.

4Sửa ngôn ngữ
Từ danh sách ngôn ngữ chọn ngôn ngữ cần chỉnh sửa, chọn nút “” Màn hình sửa xuất hiện

+ Xác định lại thông tin ngôn ngữ cần chỉnh sửa:

 1. Mã ngôn ngữ
 2. Tên ngôn ngữ
 3. Hiển thị mặc định
 4. Ảnh đại diện
 5. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhật> ghi nhận những chỉnh sửa.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn sửa thông tin ngôn ngữ.
4Xóa ngôn ngữ
Từ màn hình danh sách ngôn ngữ, xác định ngôn ngữ muốn xóa, chọn nút biểu tượng “ ” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện chọn “ok”

(Hiện trang mình chỉ có một ngôn ngữ)
3.Quản trị Admin
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quản trị Admin”, màn hình Quản trị danh sách Admin xuất hiện

4Thêm mới admin
Từ danh sách thành viên chọn Thêm mới Màn hình thêm mới xuất hiện

+ Xác định các thông tin thêm mới:

 1. Acount thành viên
 2. Mật khẩu thành viên
 3. Tên thành viên
 4. Ban quản trị
 5. Thứ tự
 6. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhật> ghi nhận thêm mới admin.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm admin.
4Chỉnh sửa thông tin người quản trị
Từ danh sách thành viên chọn thành viên cần chỉnh sửa, chọn nút “” Màn hình sửa xuất hiện

+ Xác định lại các thông tin chỉnh sửa:

 1. Acount thành viên
 2. Mật khẩu thành viên
 3. Tên thành viên
 4. Ban quản trị
 5. Thứ tự
 6. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhật> ghi nhận những chỉnh sửa.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn sửa thông tin của admin.

4Xóa thành viên
Từ màn hình thành viên, xác định thành viên quản trị muốn xóa, chọn nút biểu tượng “ ” trên dòng muốn xóa. hình xóa xuất hiện chọn “ok”

 

 

4.Quản trị phản hồi
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “quản trị phản hồi”, màn hình biên tập xuất hiện:

4Xem phản hồi
Từ danh sách phản hồi chọn tin phản hồi cần xem, chọn nút “”. Màn hình xem phản hồi xuất hiện

+ Sau khi xem các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Trở lại> khi không muốn xem nữa.
4Xóa phản hồi
Từ màn hình danh sách phản hồi , xác định tên phản hồi muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa

5. Quản trị Khách hàng
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “quản trị Khách hàng”, màn hình quản trị khách hàng xuất hiện:

4Xem khách hàng
Từ danh sách khách hàng chọn khách hàng muốn xem thông tin. Chon nút “ xem” Màn hình thêm mới xuất hiện

+ Sau khi xem các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Trở lại> khi không muốn xem thông tin khách hàng.

4Xóa Khách hàng
Từ danh sách khách hàng, xác định khách hàng muốn xóa, chọn nút biểu tượng “ ” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện chọn “ok”

6.Quản trị menu.
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quản trị menu”, màn hình quản trị menu xuất hiện

4Thêm mới menu
Từ danh sách menu chọn nút “Thêm mới”. Màn hình thêm mới xuất hiện

+Xác định lại các thông tin cần thêm:

 1. Tên menu
 2. Kiểu menu
 3. Tiêu đề hiển thị trên title
 4. Nội dung hiển thị trong Description
 5. Nội dung hiển thị trong Keyword
 6. Kiểu xuất hiện trang
 7. Vị trí trang
 8. Thứ tự
 9. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập > tạo thêm menu.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm.

4Chỉnh sửa menu
Từ danh sách menu chọn menu  cần sửa, chọn nút “”. Màn hình sửa xuất hiện

+ Xác định lại các thông tin cần thêm:

 1. Tên menu
 2. Kiểu menu
 3. Tiêu đề hiển thị trên title
 4. Nội dung hiển thị trong Description
 5. Nội dung hiển thị trong Keyword
 6. Kiểu xuất hiện trang
 7. Vị trí trang
 8. Thứ tự
 9. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập > tạo thêm menu.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm.

4Xóa menu
Từ màn hình danh sách menu , xác định  tên menu quản trị muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “Ok”


7. Quản trị quảng cáo
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quản trị Quảng cáo”, màn hình quản trị quảng cáo xuất hiện


4Thêm mới quảng cáo
Từ danh quản trị banner chọn nút “Thêm mới“  màn hình xuất hiện:


+ Xác định  các thông tin:

 1. Trang quảng cáo  
 2. Vị trí quảng cáo
 3. Tên quảng cáo
 4. Ảnh quảng cáo
 5. Độ rộng ảnh
 6. Chiều cao ảnh
 7. Trang liên kết
 8. Kiểu xuất hiện
 9. Nội dung quảng cáo
 10. Thứ tự
 11. Kích hoạt

 + Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận thông tin.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm quảng cáo
4Chỉnh sửa quảng cáo
Từ danh sách menu chọn banner  cần sửa, chọn nút “”. Màn hình chỉnh sửa xuất hiện:


+ Xác định lại các thông tin quảng cáo chỉnh sửa:

 1. Trang quảng cáo  
 2. Vị trí quảng cáo
 3. Tên quảng cáo
 4. Ảnh quảng cáo
 5. Độ rộng ảnh
 6. Chiều cao ảnh
 7. Trang liên kết
 8. Kiểu xuất hiện
 9. Nội dung quảng cáo
 10. Thứ tự
 11. Kích hoạt

 + Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận thông tin chỉnh sửa.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn sửa thông tin của nhóm

4Xóa quảng cáo
Từ màn hình danh sách menu , xác định  tên menu quản trị muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình Xóa xuất hiện. Chọn “Ok”


8. Quản trị Nhóm Online
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quản trị nhóm online”, màn hình quản trị danh sách nhóm online xuất hiện


4Thêm nhóm online
Từ màn hình quản trị nhóm Online, chọn nút “Thêm mới” để thêm mới. Màn hình thêm mới xuất hiện:

+ Xác định các thông tin cần thêm:

 1. Tên nhóm
 2. Thứ tự

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận thêm nhóm online.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm thông tin của nhóm.

4Chỉnh sửa nhóm Online
Từ danh sách nhóm Online chọn nhóm online cần sửa, chọn nút “”.điền các thông tin cần chỉnh sửa vào


+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Tên nhóm
 2. Thứ tự

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận thêm nhóm tin.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm thông tin của nhóm.
4Xóa nhóm Online
Từ màn hình nhóm Online, xác định nhóm Online muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “ok”


8. Quản trị Online

Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quản trị online”, màn hình quản trị danh sách online xuất hiện4Thêm Online
Từ màn hình quản trị Online, chọn nút “Thêm mới” để thêm mới. Màn hình thêm mới xuất hiện:+ Xác định các thông tin cần thêm:

 1. Kiểu tư vấn
 2. Tên hiển thị
 3. Tên nhân viên
 4. Điện thoại
 5. Nick name
 6. Thứ tự
 7. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận thêm nhóm online.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm online.

4Chỉnh sửa Online
Từ danh sách Online chọn tên Online cần sửa, chọn nút “”.điền các thông tin cần chỉnh sửa vào+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Kiểu tư vấn
 2. Tên hiển thị
 3. Tên nhân viên
 4. Điện thoại
 5. Nick name
 6. Thứ tự
 7. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận chỉnh sửa online.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa online
4Xóa Online
Từ danh sách Online, xác định Tên muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “Ok”

 


9. Quản trị chủ đề tin

Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Chủ đề tin ”. Màn hình quản trị danh sách chủ đề tin xuất hiện4Thêm chủ đề tin
Từ màn hình quản trị danh dách nhóm chuyên mục, chọn “Thêm mới” để thêm mới chủ đề tin. Thêm chủ đề con từ một chủ đề đã có trên danh sách chủ đề tin: Từ danh sách chủ đề tin chọn chủ đề tin cần thêm mới chủ đề tin con, chon nút “Thêm mới”.
Màn hình thêm mới xuất hiện

 

+ Xác định các thông tin Thêm mới

 1. Tên chuyên mục
 2. Tiêu đề hiển thị trên title
 3. Nội dung hiển thị trong Description
 4. Nội dung hiển thị trong Keyword
 5. Thứ tự
 6. Kích hoạt
 7. Xuất hiện ưu tiên

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> Thêm mới chủ đề tin bạn muốn.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn Thêm mới chủ đề tin.

4Chỉnh sửa chủ đề tin
Từ danh sách các chủ đề tin chọn chủ đề tin cần sửa, chọn nút “”. Màn hình sửa xuất hiện:+ Xác định lại các thông tin cần sửa của nhóm chủ đề

 1. Tên chuyên mục
 2. Tiêu đề hiển thị trên title
 3. Nội dung hiển thị trong Description
 4. Nội dung hiển thị trong Keyword
 5. Thứ tự
 6. Kích hoạt
 7. Xuất hiện ưu tiên

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhật> ghi nhận những chỉnh sửa của chủ đề tin bạn muốn.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn sửa thông tin của chủ đề tin.
4Xóa chủ đề tin
Từ màn hình danh sách chủ đề tin, xác định chủ đề tin muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện, Chọn “Ok”10. Quản trị Đăng tin
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “Đăng tin”, màn hình quản trị sự kiện xuất hiện:

 


4Thêm mới tin tức
Từ màn hình danh sách tin tức, chọn nút “Thêm mới” để thêm mới tin tức. Màn hình thêm mới xuất hiện+ Xác định các thông tin cần thêm:

 1. Thuộc chuyên mục
 2. Tiêu đề tin
 3. Nội dung tóm tắt
 4. Nội dung chi tiết
 5. Ảnh đại diện
 6. File đính kèm
 7. Ngày đăng
 8. Tiêu đề hiển thị trên title
 9. Nội dung hiển thị trong Description
 10. Nội dung hiển thị trong Keyword
 11. Tin nổi bật

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Lưu bài viết> ghi nhận bài đăng tin
-   Nút <Trở lại> khi không muốn đăng tin

4Chỉnh sửa Đăng tin
Từ danh sách các tin đã đăng chọn tin cần sửa chọn nút “sửa” ( ). Màn hình sửa xuất hiện: 

+ Xác định lại các thông tin cần cần sửa:

 1. Thuộc chuyên mục
 2. Tiêu đề tin
 3. Nội dung tóm tắt
 4. Nội dung chi tiết
 5. Ảnh đại diện
 6. File đính kèm
 7. Ngày đăng
 8. Tiêu đề hiển thị trên title
 9. Nội dung hiển thị trong Description
 10. Nội dung hiển thị trong Keyword
 11. Tin nổi bật

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những chỉnh sửa của bản tin
-   Nút <Trở lại> khi không muốn sửa thông tin của người hỗ trợ.
4Xóa Đăng tin
Từ màn hình danh sách các tin đã đăng, xác định tin muốn xóa, tích vào “” trên dòng muốn xóa rồi chọn nút “xóa”. Màn hình xóa xuất hiện, chọn “Ok”

  


11. Quản trị nhóm sản phẩm
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “Nhóm sản phẩm”, màn hình quản trị nhóm sản phẩm xuất hiện:4Thêm nhóm sản phẩm
Từ màn hình danh sách nhóm sản phẩm, chọn nút “Thêm mới” để thêm mới nhóm sản phẩm.
Thêm mới nhóm sản phẩm con từ những nhóm sản phẩm đã có sẵn: Từ danh sách nhóm sản phẩm chọn nhóm sản phẩm muốn thêm nhóm sản phẩm con, chọn nút thêm mới trên cùng dòng
Màn hình thêm mới xuất hiện+ Xác định các thông tin cần có để thêm mới nhóm sản phẩm:

 1. Tên chuyên mục
 2. Tiêu đề hiển thị trên title
 3. Nội dung hiển thị trong Description
 4. Nội dung hiển thị trong Keyword
 5. Thứ tự
 6. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những nhóm sản phẩm mới được thêm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm nhóm sản phẩm mới nữa.

4Chỉnh sửa nhóm sản phẩm
Từ danh sách các nhóm sản phẩm chọn nhóm sản phẩm cần sửa chọn nút “sửa” ( ). Màn hình sửa xuất hiện:+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Tên chuyên mục
 2. Tiêu đề hiển thị trên title
 3. Nội dung hiển thị trong Description
 4. Nội dung hiển thị trong Keyword
 5. Thứ tự
 6. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những chỉnh sửa nhóm sản phẩm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa nhóm sản phẩm nữa.

4Xóa Nhóm sản phẩm
Từ màn hình danh sách các nhóm sản phẩm, xác định nhóm sản phẩm muốn xóa, tích vào “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “Ok”12. Quản trị sản phẩm
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “Sản phẩm”, màn hình quản trị sản phẩm xuất hiện:


4Thêm sản phẩm
Từ màn hình danh sách sản phẩm, chọn nút “Thêm mới” để thêm mới sản phẩm. Màn hình thêm mới xuất hiện
+ Xác định các thông tin cần có để thêm mới sản phẩm:

 1. Nhóm sản phẩm
 2. Tên sản phẩm
 3. Tóm tắt mô tả
 4. Mô tả chi tiết
 5. Ảnh đại diện
 6. Giá
 7. Loại tiền
 8. Tiêu đề hiển thị trên title
 9. Nội dung hiển thị trong Description
 10. Nội dung hiển thị trong Keyword
 11. Thứ tự
 12. Sản phẩm bán chạy
 13. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những sản mới được thêm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm sản phẩm mới nữa.

4Chỉnh sửa sản phẩm
Từ danh sách các nhóm sản phẩm chọn nhóm sản phẩm cần sửa chọn nút “sửa” ( ). Màn hình sửa xuất hiện:
+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Nhóm sản phẩm
 2. Tên sản phẩm
 3. Tóm tắt mô tả
 4. Mô tả chi tiết
 5. Ảnh đại diện
 6. Giá
 7. Loại tiền
 8. Tiêu đề hiển thị trên title
 9. Nội dung hiển thị trong Description
 10. Nội dung hiển thị trong Keyword
 11. Thứ tự
 12. Sản phẩm bán chạy
 13. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những chỉnh sửa sản phẩm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa sản phẩm nữa.

4Xóa sản phẩm
Từ màn hình danh sách các sản phẩm, xác định sản phẩm muốn xóa, tích vào “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “Ok”


 

Tin mới nhất

Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284