• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Hướng dẫn website

Hướng dẫn quản trị website Aspx loại 2

  Hướng dẫn quản trị hệ thống phần mềm quản trị website mẫu code asp.net loại 2

Đăng nhâp quản trị

Bước 1: Từ thanh địa chỉ của trình duyệt, gõ http:// yshopvn.com/logon.aspx/ . Chọn <Enter>, màn hình đăng nhập xuất hiện:


Bước 2: Cung cấp Username / Password quản trị, nhấn<Enter> để đăng nhập. Màn hình quản trị xuất hiện:


I. Cấu hình hệ thống

1. Chỉnh sửa cấu hình
Từ  menu bên trái chọn “Cấu hình”. Màn hình sửa xuất hiện:
Xác định lại các thông tin cần sửa:

 1. Cấu hình mail
 2. Máy chủ gửi mail:    smtp.gmail.com
 3. Cổng gửi mail: 465
 4. Mail nhận liên hệ:địa chỉ email nhận liên hệ của khách hàng
 5. Mail gửi thông tin: Địa chỉ dùng để gửi thông tin cho khách hàng.
 6. Mật khẩu mail gửi: Mật khẩu địa chỉ email dùng để gửi thông tin         
 7. GoogleAnalytic Id: mã của googleAnalytic     
 8. Số điện thoại trợ giúp: Số điện thoại trợ giúp ở banner
 9. Phí vận chuyển:
 10. File nhạc nền trang chủ: cập nhật file nhạc để chạy nền cho của website
 11. Mua hàng qua điện thoại: Thông tin giới thiệu hướng dẫn khách hàng mua hàng qua điện thoại
 12. Hướng dẫn kích cỡ: hướng dẫn, tư vấn khách hàng về kích thước của sản phẩm
 13. Thông tin cơ quan: Thông  tin về đơn vị cung cấp dịch vụ
 14. Điều khoản giao hàng: cập nhật nội dung điều khoản khi giao hàng
 15. Điều khoản thanh toán:  Cập nhật nội dung điều khoản thanh toán
 16. Thông tin copyright: Thông tin địa chỉ liên hệ chân trang của webiste
 17. Title meta: Để  tiều đề của website từ khóa hỗ trợ cung cụ google tìm kiếm
 18. Description meta:  mô tả những từ khóa liên quan đến dịch vụ của đơn vị cung cấp
 19. Keyword meta: cập nhật những từ khóa để  google tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm
 20.  

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Ghi lại> ghi nhận những chỉnh sửa.

2. Quản trị người dùng.
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Người dùng”, màn hình Quản trị danh sách người dùng  xuất hiện


4Thêm mới người dùng
Từ danh sách thành viên  người dùng chọn Thêm mới Màn hình thêm mới xuất hiện


+ Xác định các thông tin thêm mới:

 1. Họ tên: Họ tên của người quản trị
 2. Tên đăng nhập: tên đăng nhập
 3. Mật khẩu: mật khẩu của tài khoản đăng nhập
 4. Thứ tự: thứ tự hiển thị trong danh sách tài khoản
 5. Kích hoạt: tình trạng có kích hoạt tài khoản hay không

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Ghi lại> ghi nhận thêm mới admin.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm admin.

4Chỉnh sửa người dùng
Từ danh sách thành viên chọn thành viên cần chỉnh sửa, chọn nút “” Màn hình sửa xuất hiện


+ Xác định lại các thông tin chỉnh sửa:

 1. Họ tên: Họ tên của người quản trị
 2. Tên đăng nhập: tên đăng nhập
 3. Mật khẩu: mật khẩu của tài khoản đăng nhập
 4. Thứ tự: thứ tự hiển thị trong danh sách tài khoản
 5. Kích hoạt: tình trạng có kích hoạt tài khoản hay không

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Ghi lại> ghi nhận những chỉnh sửa.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn sửa thông tin của admin.

4 Xóa người dùng
Từ màn hình thành viên, xác định thành viên quản trị muốn xóa, chọn nút biểu tượng “” trên dòng muốn xóa. hình xóa xuất hiện chọn “ok”

 

3. Quản trị danh mục trang.
Từ tool quản trị chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quản trị menu”. Màn hình quản trị danh sách menu xuất hiện:


4 Thêm mới  danh mục trang
Từ màn hình quản trị danh dách nhóm menu, chọn chức năng “” để thêm một nhóm menu. Thêm một nhóm menu cấp con cho một nhóm đã có chọn biểu tượng “” ở phần chức năng. Màn hình “thêm mới” xuất hiện:


 1. Xác định những thông tin thêm mới menu như sau:

+ Tên trang: cập nhật thông tin tiêu đề menu
+ Hình ảnh: cập nhật hình ảnh đại diện cho menu
+ Kiểu trang:

  1. Trang liên kết: liên kết kiểu nội dung hoặc liên kết kiểu link
  2. Trang nội dung: để cập nhật hiển thị dạng nôi dung bài viết dạng text

+ Liên kết:

 1. Nhập được dẫn liên kết: cập nhật đường dẫn dạng liên kết (có thể lấy từ trang ngoài)
 2. Nhập kiểu module: là chọn những module có trong trong hệ thống quản trị của wbesite có thểu tùy chọn (Trang chủ, trang nhóm tin, trang thư viện…)

+ Kiểu hiện thị: mở trang mới hoặc mở ngay tại trang đang xem
+ Title meta: là những tiêu đề menu hiển thị của nhóm ở các trình duyệt (Ie, firefox, chrome…)
+ Description meta: Mô tả những từ khóa theo chuyên mục được cập nhật
+  Keyword meta: những từ khóa được cập nhật để thực hiện quy trình Seo hệ thống


+ vị trí hiện thị: Chọn vị trí hiển thị menu trên, menu trái…
+ Thứ tự: hiển thị của menu
+ Hiển thị trang chủ
+ kích hoạt: chức năng kích hoạt để hiển thị

 1. Sau khi xác định đầy đủ các thông tin ở trên
 2. Chọn nút <Ghi lại> để  thêm một menu mới.
 3. Chọn nút <Trở lại> khi không muốn thêm menu mới và quay về màn hình danh sách menu.

4 Sửa danh mục trang
Từ danh sách các văn bản chọn menu cần sửa, chọn nút “”. Màn hình sửa xuất hiện: 1. Xác định những thông tin sửa menu như sau:

+ Sửa tên trang: cập nhật thông tin tiêu đề menu
+ Sửa hình ảnh: cập nhật hình ảnh đại diện cho menu
+ Sửa kiểu trang:

  1. Trang liên kết: liên kết kiểu nội dung hoặc liên kết kiểu link
  2. Trang nội dung: để cập nhật hiển thị dạng nôi dung bài viết dạng text

+ Sửa Liên kết:

 1. Nhập được dẫn liên kết: cập nhật đường dẫn dạng liên kết (có thể lấy từ trang ngoài)
 2. Nhập kiểu module: là chọn những module có trong trong hệ thống quản trị của wbesite có thểu tùy chọn (Trang chủ, trang nhóm tin, trang thư viện…)

+ Sửa kiểu hiện thị: mở trang mới hoặc mở ngay tại trang đang xem
+ Sửa title meta: là những tiêu đề menu hiển thị của nhóm ở các trình duyệt (Ie, firefox, chrome…)
+ Sửa description meta: Mô tả những từ khóa theo chuyên mục được cập nhật
+  Sửa keyword meta: những từ khóa được cập nhật để thực hiện quy trình Seo hệ thống
+ Sửa vị trí hiện thị: Chọn vị trí hiển thị menu trên, menu trái…
+ Sửa thứ tự: hiển thị của menu
+ Sửa hiển thị trang chủ
+ Sửa kích hoạt: chức năng kích hoạt để hiển thị

 1. Sau khi xác định đầy đủ các thông tin ở trên
 2. Chọn nút <Ghi lại> để  thêm một menu mới.
 3. Chọn nút <Trở lại> khi không muốn thêm menu mới và quay về màn hình danh sách menu.

4 Xóa danh mục trang
Từ màn hình danh sách menu, xác định menu cần xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện một ô cửa sổ, chọn “Ok” nếu bạn muốn xóa hoặc chọn “Hủy” nếu bạn không muốn xóa.


4 Ẩn, Hiện danh mục trang
Từ màn hình danh sách menu, xác định nhóm hiện, chọn nút “” trên dòng muốn hiện thị. Từ màn hình danh sách menu, xác định nhóm ẩn, chọn nút “” trên dòng muốn ẩn.


4. Quản trị phản hồi
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “quản trị phản hồi”, màn hình biên tập xuất hiện:


4Xem phản hồi
Từ danh sách phản hồi chọn tin phản hồi cần xem, chọn nút “”. Màn hình xem phản hồi xuất hiện


+ Sau khi xem các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Trở lại> khi không muốn xem nữa.
4Xóa phản hồi
Từ màn hình danh sách phản hồi , xác định tên phản hồi muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa

 

5. Quản trị hỗ trợ trực tuyến
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Hỗ trợ trực tuyến”, màn hình quản trị danh sách hỗ trợ xuất hiện.


4 Thêm hỗ trợ trực tuyến
Từ màn hình quản trị hỗ trợ, chọn nút “” để thêm mới. Màn hình thêm mới xuất hiện:


+ Xác định các thông tin cần thêm:

 1. Nhóm hỗ trợ:
 2. Tên nhân viên hỗ trợ:
 3. Điện thoại:
 4. Kiểu hỗ trợ
 5. Nick name hỗ trợ
 6. Thứ tự
 7. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận thêm nhóm online.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm online.

4Chỉnh sửa Online
Từ danh sách Online chọn tên Online cần sửa, chọn nút “”.điền các thông tin cần chỉnh sửa vào


+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Nhóm hỗ trợ:
 2. Tên nhân viên hỗ trợ:
 3. Điện thoại:
 4. Kiểu hỗ trợ
 5. Nick name hỗ trợ
 6. Thứ tự
 7. Kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận chỉnh sửa online.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa online

4 Xóa Online
Từ danh sách Online, xác định Tên muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “Ok”

 

6. Quản trị liên kết
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Liên kết website”, màn hình quản trị danh sách hỗ trợ xuất hiện.


4 Thêm liên kết website
Từ màn hình quản trị liên kết, chọn nút “” để thêm mới. Màn hình thêm mới xuất hiện

:

+ Xác định các thông tin cần thêm:

 1. Tiêu đề: tiêu đề của liên kết
 2. Dòng mô tả 1:
 3. Dòng mô tả 2:
 4. URL hiển thị: hiển thị thông tin
 5. URL đích: đích đến đường dẫn
 6. Vị trí: hiển thị của liên kết
 7. Thứ tự: thứ tự hiển thị
 8. Kích hoạt: kích hoạt hay không kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận thêm nhóm online.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm online.

4 Chỉnh sửa liên kết
Từ danh sách Online chọn tên Online cần sửa, chọn nút “”.điền các thông tin cần chỉnh sửa vào


+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Tiêu đề: tiêu đề của liên kết
 2. Dòng mô tả 1:
 3. Dòng mô tả 2:
 4. URL hiển thị: hiển thị thông tin
 5. URL đích: đích đến đường dẫn
 6. Vị trí: hiển thị của liên kết
 7. Thứ tự: thứ tự hiển thị
 8. Kích hoạt: kích hoạt hay không kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
 -   Nút <Cập nhập> ghi nhận chỉnh sửa online.
 -   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa online

4 Xóa liên kết
Từ danh sách liên kết, xác định Tên muốn xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “Ok”

7. Quản trị quảng cáo
Từ tool quản trị chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quảng cáo”. Màn hình quản trị danh sách hình ảnh xuất hiện:


4 Thêm mới quảng cáo

 1. Thêm mới một hình ảnh quảng cáo chọn biểu tượng “” ở phần chức năng.
 2. Màn hình “thêm mới” xuất hiện:

 1. Xác định những thông tin thêm mới hình ảnh quảng cáo như sau:

+ Tên quảng cáo: nhập tiêu đề tên quảng cáo
+ Kiểu quảng cáo: chọn kiểu quảng cáo (kiểu liên kết, kiểu nội dung)
+ Nhập độ rộng của hình ảnh
+ Nhập chiều cao của hình ảnh
+ Nhập liên kết: đường dẫn link của quảng cáo
+ kiểu liên kết dàng cùng trang hay mở trang mới
+ Vị trí hiển thị của banner: banner, bên trái, bên phải…
+ lượt click:
+ Thứ tự: thứ tự hiển thị của quảng cáo
+ kích hoạt: chọn chức năng kích hoạt để hiển thị

 1. Sau khi xác định đầy đủ các thông tin ở trên
 2. Chọn nút <Ghi lại> để thêm một hình ảnh mới.
 3. Chọn nút <Trở lại> khi không muốn thêm hình ảnh mới và quay về màn hình danh sách hình ảnh quảng cáo.
 4.  

4 Sửa hình ảnh quảng cáo
Từ danh sách các hình ảnh quảng cáo chọn hình ảnh cần sửa, chọn nút “”. Màn hình sửa xuất hiện:


 1. Xác định những thông tin sửa hình ảnh quảng cáo như sau:

+ Sửa tên quảng cáo: nhập tiêu đề tên quảng cáo
+ Sửa kiểu quảng cáo: chọn kiểu quảng cáo (kiểu liên kết, kiểu nội dung)
+ Sửa nhập độ rộng của hình ảnh
+ Sửa nhập chiều cao của hình ảnh
+ Sửa nhập liên kết: đường dẫn link của quảng cáo
+ Sửa kiểu liên kết dàng cùng trang hay mở trang mới
+ Sửa vị trí hiển thị của banner: banner, bên trái, bên phải…
+ Sửa lượt click:
+ Sửa thứ tự: thứ tự hiển thị của quảng cáo
+ Sửa kích hoạt: chọn chức năng kích hoạt để hiển thị

 1. Sau khi xác định đầy đủ các thông tin ở trên
 2. Chọn nút <Ghi lại> để sửa một hình ảnh.
 3. Chọn nút <Trở lại> khi không muốn sửa hình ảnh và quay về màn hình danh sách hình ảnh quảng cáo.

4 Xóa hình ảnh quảng cáo
Từ màn hình danh sách hình ảnh, xác định hình ảnh cần xóa, chọn nút “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện một ô cửa sổ, chọn “Ok” nếu bạn muốn xóa hoặc chọn “Hủy” nếu bạn không muốn xóa.


4 Ẩn, Hiện hình ảnh quảng cáo

 1. Từ màn hình danh sách hình ảnh quảng cáo, xác định nhóm hiện, chọn nút “” trên dòng muốn hiện thị.
 2. Từ màn hình danh sách  hình ảnh quảng cáo, xác định nhóm ẩn, chọn nút “” trên dòng muốn ẩn.

 II. Sản phẩm

1. Quản trị nhóm sản phẩm
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “Nhóm sản phẩm”, màn hình quản trị nhóm sản phẩm xuất hiện:


 

4 Thêm nhóm sản phẩm
Từ màn hình danh sách nhóm sản phẩm, chọn nút “” để thêm mới nhóm sản phẩm.
Hoặc thêm mới nhóm sản phẩm con từ những nhóm sản phẩm đã có sẵn: Từ danh sách nhóm sản phẩm chọn nhóm sản phẩm muốn thêm nhóm sản phẩm con, chọn nút thêm mới trên cùng dòng
Màn hình thêm mới xuất hiện


+ Xác định các thông tin cần có để thêm mới nhóm sản phẩm:

 1. Tên nhóm sản phẩm
 2. Diễn giải nhóm sản phẩm dịch vụ
 3. Hiển thị ảnh to: hiển thị hỉnh ảnh to hơn
 4. Hiển thị ảnh đại diện: hình đại diện cho nhóm
 5. Nhóm trang chủ: có hiển thị nhóm sản phẩm trang chủ hay không
 6. Kích hoạt: kích hoạt để sử dụng nhóm

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những nhóm sản phẩm mới được thêm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm nhóm sản phẩm mới nữa.

4 Chỉnh sửa nhóm sản phẩm
Từ danh sách các nhóm sản phẩm chọn nhóm sản phẩm cần sửa chọn nút “”. Màn hình sửa xuất hiện:


+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Tên nhóm sản phẩm
 2. Diễn giải nhóm sản phẩm dịch vụ
 3. Hiển thị ảnh to: hiển thị hỉnh ảnh to hơn
 4. Hiển thị ảnh đại diện: hình đại diện cho nhóm
 5. Nhóm trang chủ: có hiển thị nhóm sản phẩm trang chủ hay không
 6. Kích hoạt: kích hoạt để sử dụng nhóm

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những chỉnh sửa nhóm sản phẩm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa nhóm sản phẩm nữa.

4 Xóa Nhóm sản phẩm
Từ màn hình danh sách các nhóm sản phẩm, xác định nhóm sản phẩm muốn xóa, tích vào “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “Ok”


2. Quản trị sản phẩm
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “Sản phẩm”, màn hình quản trị sản phẩm xuất hiện:


4 Thêm sản phẩm
Từ màn hình danh sách sản phẩm, chọn nút “” để thêm mới sản phẩm. Màn hình thêm mới xuất hiện+ Xác định các thông tin cần có để thêm mới sản phẩm:

 1. Nhóm sản phẩm: chọn nhóm sản phẩm cần thêm
 2. Mã sản phẩm: nhập mã của sản phẩm
 3. Tên sản phẩm: nhập tên sản phẩm hiển thị
 4. Từ khóa:  mô tả từ khóa chi tiết cho sản phẩm
 5. Tóm tắt mô tả: tóm tắt của sản phẩm
 6. Mô tả chi tiết: Mô tả chi tiết cho sản phẩm (bao gồm có thể cập nhật cả ảnh)
 7. Giá sản phẩm: cập nhật giá của sản phẩm (giá bán)
 8. Giá cũ: giá thì trường cung cấp
 9. Số lượng hàng tồn: số lượng còn hoặc hết hàng
 10. Ảnh đại diện: ảnh đại diện của sản phẩm
 11. Ngày tháng đăng: ngày đăng sản phẩm
 12. Thương hiệu:
 13. Màu sắc
 14. Tiêu đề hiển thị trên title
 15. Nội dung hiển thị trong Description
 16. Nội dung hiển thị trong Keyword
 17. Sản phẩm ưu tiên: sản phẩm được ưu tiên
 18. Sản phẩm trang chủ: sản phẩm được hiển thị ở trang chủ.
 19. Kích hoạt: kích hoạt hiển thị hoặc bỏ kích hoạt

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những sản mới được thêm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn thêm sản phẩm mới nữa.

4 Chỉnh sửa sản phẩm
Từ danh sách các nhóm sản phẩm chọn nhóm sản phẩm cần sửa chọn nút “”. Màn hình sửa xuất hiện:+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Nhóm sản phẩm: chọn nhóm sản phẩm cần thêm
 2. Mã sản phẩm: nhập mã của sản phẩm
 3. Tên sản phẩm: nhập tên sản phẩm hiển thị
 4. Từ khóa:  mô tả từ khóa chi tiết cho sản phẩm
 5. Tóm tắt mô tả: tóm tắt của sản phẩm
 6. Mô tả chi tiết: Mô tả chi tiết cho sản phẩm (bao gồm có thể cập nhật cả ảnh)
 7. Giá sản phẩm: cập nhật giá của sản phẩm (giá bán)
 8. Giá cũ: giá thì trường cung cấp
 9. Số lượng hàng tồn: số lượng còn hoặc hết hàng
 10. Ảnh đại diện: ảnh đại diện của sản phẩm
 11. Ngày tháng đăng: ngày đăng sản phẩm
 12. Thương hiệu:
 13. Màu sắc
 14. Tiêu đề hiển thị trên title
 15. Nội dung hiển thị trong Description
 16. Nội dung hiển thị trong Keyword
 17. Sản phẩm ưu tiên: sản phẩm được ưu tiên
 18. Sản phẩm trang chủ: sản phẩm được hiển thị ở trang chủ.
 19. Kích hoạt: kích hoạt hiển thị hoặc bỏ kích hoạt
 20. Thứ tự: thứ tự của sản phẩm

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Cập nhập> ghi nhận những chỉnh sửa sản phẩm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa sản phẩm nữa.

4 Xóa sản phẩm
Từ màn hình danh sách các sản phẩm, xác định sản phẩm muốn xóa, tích vào “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện. chọn “Ok”


 3. Quản lý khách hàng

Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình quản trị, chọn chức năng “Quản lý khách hàng”, màn hình quản trị khách hàng xuất hiện:


4Thêm thông tin khách hàng
Từ danh sách khách hàng chọn khách hàng muốn thêm thông tin. Chon nút “” Màn hình thêm xuất hiện


+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Mật khẩu:
 2. Họ tên:
 3. Ngày sinh:
 4. Tỉnh:
 5. Địa chỉ:
 6. Điện thoại:
 7. Email:

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Ghi lại> ghi nhận những chỉnh sửa sản phẩm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa sản phẩm nữa.

4 Sửa thông tin khách hàng
Từ danh sách khách hàng chọn khách hàng muốn sửa thông tin. Chon nút “” Màn hình sửa xuất hiện


+ Xác định lại các thông tin cần chỉnh sửa:

 1. Mật khẩu:
 2. Họ tên:
 3. Ngày sinh:
 4. Tỉnh:
 5. Địa chỉ:
 6. Điện thoại:
 7. Email:

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Ghi lại> ghi nhận những chỉnh sửa sản phẩm
-   Nút <Trở lại> khi không muốn chỉnh sửa sản phẩm nữa.

4 Xóa Khách hàng
Từ danh sách khách hàng, xác định khách hàng muốn xóa, chọn nút biểu tượng “” trên dòng muốn xóa. Màn hình xóa xuất hiện chọn “ok”


4. Quản lý đơn hàng
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “Quản lý đơn hàng”, màn hình quản trị xuất hiện.


+ Xác định lại các thông tin cần xử lý đơn hàng:

 1. Thông tin khách hàng: tên, địa chỉ, email…
 2. Mã khách hàng: Mã mua hàng
 3. Thông tin sản phẩm khách hàng mua
 4. Tống số tiền mua hàng
 5. Tình trạng: đã xem xử lý và chưa xử lý.

+ Sau khi xác định đủ các thông tin trên, chọn:
-   Nút <Ghi lại> ghi nhận những chỉnh sửa
-   Nút <Trở lại> khi không chỉnh sửa.

5. Quản email nhận bản tin
Từ danh sách chức năng bên cột trái màn hình, chọn chức năng “email nhận bản tin”, màn hình quản trị xuất hiện.

4Thêm mới email
Từ danh quản trị banner chọn nút “Thêm mới“  màn hình xuất hiện:

Tin mới nhất

Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284